نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

Language Testing Made Easy

آزمون‌ها

دکتر محمد گلشن

Language testing: a concise collection for graduate

آزمون‌ها

پرویز مصلی‌نژاد

Contrastive analysis, error analysis & interlanguage

آزمون‌ها

محمدحسین کشاورز

Discourse Acorss Achievement Tests

آزمون‌ها

Ismael Baroodi

Re-examining Language Testing-Fulcher

آزمون‌ها

Glenn Fulcher

30 %

Second Language Research Methods Across Achievment Tests

آزمون‌ها

Ismael Baroodi

Syllabus Design Acorss Achievement Tests

آزمون‌ها

Ismael Baroodi

30 %

Techniques In Testing

آزمون‌ها

Hahrold S.Madsen

The Study of Language Test Across Achievment Tests

آزمون‌ها

Ismael Baroodi