نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

30 %

Academic Writing Course

مهارت نوشتن

R.R. Jordan

30 %

Essay and Letter Writing-Alexander

مهارت نوشتن

L.G. Alexander

Essential Texts for Proposal and Thesis Writing in English

مهارت نوشتن

Dr. Mohammad Golshan

30 %

Inside Writing Intro

مهارت نوشتن

Walton Burns

30 %

Oxford Handbook of Commercial Correspondence+WB-مکاتبات تجاری

مهارت نوشتن

A. Ashley

30 %

Paula the Vet

مهارت نوشتن

Clare Kirtley

The True color Writing

مهارت نوشتن

Sevan Ghazarian

آنچه برای نوشتن یک مقاله به انگلیسی باید دانست

مهارت نوشتن

Dr. Mohammad Golshan

الگوهای نوشتاری برای مقالات انگلیسی

مهارت نوشتن

Dr. Mohammad Golshan

101Punctuation Rules with Essential Grammar

مهارت نوشتن

Abdollah Ghanbari

30 %

Academic Writing from paragraph to essay-Macmillan

مهارت نوشتن

Dorothy E Zemach

Article Writing Made Easy

مهارت نوشتن

Dr. Mohammad Golshan