نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

DVD + تقویت مهارتهای شنیداری از طریق فیلم های انگلیسی

مهارت شنیداری و گفتاری

دکتر محمد گلشن

60Train your ear in a minute+CD

مهارت شنیداری و گفتاری

Natiya Amini

30 %

Academic Encounters Level 1 Listening and Speaking+CD+DVD

مهارت شنیداری و گفتاری

Yoneko Kanaoka

30 %

Academic Encounters Level 1 Teachers Manual Listening and Speaking

مهارت شنیداری و گفتاری

Yoneko Kanaoka, Bernard Seal

30 %

Academic Encounters Level 2 Listening and Speaking+CD+DVD

مهارت شنیداری و گفتاری

Kim Sanabria

30 %

Academic Encounters Level 2 Teachers Manual Listening and Speaking

مهارت شنیداری و گفتاری

Carlos Sanabria

30 %

Academic Encounters Level 3 Listening and Speaking+CD+DVD

مهارت شنیداری و گفتاری

Kim Sanabria

30 %

Academic Encounters Level 3 Teachers Manual Listening and Speaking

مهارت شنیداری و گفتاری

Carlos Sanabria

30 %

Academic Encounters Level 4 Listening and Speaking+CD+DVD

مهارت شنیداری و گفتاری

Miriam Espeseth

30 %

Academic Encounters Level 4 Teachers Manual Listening and Speaking

مهارت شنیداری و گفتاری

Miriam Espeseth

30 %

Active Listening 1 Student Book with CD

مهارت شنیداری و گفتاری

Steven Brown

30 %

Active Listening 2 Student Book with CD

مهارت شنیداری و گفتاری

Steven Brown