نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

Amanera de ensayo

مهارت ترجمه

susan schaffer

El libro de los abrazos

مهارت ترجمه

eduardo galeano

40 %

Introduction a la traductologie 2nd edition

مهارت ترجمه

Mathieu Guidère

Le double en traduction ou l impossible entre deux 1

مهارت ترجمه

michael mariaule

Le double en traduction ou l impossible entre deux 2

مهارت ترجمه

michael mariaule

lecturas periodisticas

مهارت ترجمه

Milton Azevedo

Problematiques de la traduction

مهارت ترجمه

Katharina Reiss

مفاهیم و نظریات ترجمه و راهنمای کتاب concepts and comments

مهارت ترجمه

ولی الله ابراهیمی