نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

20 %

A Textbook of Translation

روش تدریس و زبان‌شناسی

Peter Newmark

30 %

Contrastive Analysis Applied Linguistics and Language Study

روش تدریس و زبان‌شناسی

Prof Carl James

Essential Introductory Linguistics-Hudson

روش تدریس و زبان‌شناسی

Hudson Grover

Language Curriculum Design

روش تدریس و زبان‌شناسی

I.S.P Nation

20 %

Meaning-based Translation 2nd

روش تدریس و زبان‌شناسی

Mildred L.Larson

30 %

(جورج یول)Pragmatics

روش تدریس و زبان‌شناسی

George Yule

30 %

(کوک)Applied Linguistics

روش تدریس و زبان‌شناسی

Guy Cook

30 %

A Guide to Doing Statistics in Second Language Research Using SPSS

روش تدریس و زبان‌شناسی

Jenifer Larson-Hall

20 %

A Sample Text For Translation (برگی برای ترجمه)

روش تدریس و زبان‌شناسی

دکتر حجت صیحانی