نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

20 %

A Textbook of Translation

روش تدریس و زبان‌شناسی

Peter Newmark

30 %

Contrastive Analysis Applied Linguistics and Language Study

روش تدریس و زبان‌شناسی

Prof Carl James

Essential Introductory Linguistics-Hudson

روش تدریس و زبان‌شناسی

Hudson Grover

Language Curriculum Design

روش تدریس و زبان‌شناسی

I.S.P Nation

30 %

Second Language Acquistion-Ellis

روش تدریس و زبان‌شناسی

Rod Ellis

30 %

Syllabus Design

روش تدریس و زبان‌شناسی

David Nunan

30 %

(جورج یول)Pragmatics

روش تدریس و زبان‌شناسی

George Yule

30 %

(کوک)Applied Linguistics

روش تدریس و زبان‌شناسی

Guy Cook

30 %

A Guide to Doing Statistics in Second Language Research Using SPSS

روش تدریس و زبان‌شناسی

Jenifer Larson-Hall

20 %

A Sample Text For Translation (برگی برای ترجمه)

روش تدریس و زبان‌شناسی

دکتر حجت صیحانی