نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

30 %

How to Teach English+DVD

روش تدریس و زبان‌شناسی

Jeremy Harmer

30 %

How to teach Exam

روش تدریس و زبان‌شناسی

Sally Burgess

30 %

Learning Teaching 3rd+DVD

روش تدریس و زبان‌شناسی

Jim Scrivener

30 %

Research Methods in Applied Linguistics-Dornyei

روش تدریس و زبان‌شناسی

zoltan dornyei

30 %

Teaching By Principles 3rd-Brown

روش تدریس و زبان‌شناسی

H. Douglas Brown

30 %

Teaching Translation

روش تدریس و زبان‌شناسی

Lawrence Venuti

30 %

Theories of Translation

روش تدریس و زبان‌شناسی

J. Williams

30 %

Understanding Language Teaching From Method to Postmethod

روش تدریس و زبان‌شناسی

B. Kumaravadivelu

30 %